Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD www.vikis.sk obchodnej spoločnosti White Tower, s.r.o. so sídlom Drienova 1J 45, 821 01 Bratislava ("ďalej len ako reklamačné podmienky")

I. Predmet úpravy
1. Spoločnosť White Tower, s.r.o. vydáva v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení. 
2. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili kupujúci (spotrebiteľ – viď Obchodné podmienky).
3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

II. Zodpovednosť predávajúceho
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:
a, má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom
b, je bez vád
c, predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny.

2. Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré
a, existovali pri jeho prevzatí
b, vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdeným predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.
3. Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

III. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho
1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré:
a, nemožno pokladať za vady a na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII.,
b, vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí

2. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

IV. Vady tovaru
1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto priehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

2.Vady tovaru rozlišujeme na odstrániteľné, neodstrániteľné alebo opakujúce sa.

Odstrániteľné vady
sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, je kupujúci oprávnený požadovať:
a, ich bezplatné, riadne a včasné odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty (max. do 30 dní) a na svoje náklady,
b, výmenu chybnej súčiastky, časti alebo dielu tovaru, ak sa chyby týkajú iba súčiastky, časti alebo dielu,
c, výmenu tovaru, za predpokladu, že ešte nebol použitý a tiež ak by výmenou súčiastky (časti, dielu) nevznikli predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady,

Neodstrániteľné vady
sú vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Pri preukázaní neodstrániteľných vád je kupujúci oprávnený požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. V prípade, ak výmena tovaru zo strany predávajúceho, resp. výrobcu nie je možná, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky .
Ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, môže predávajúci na základe žiadosti kupujúceho poskytnúťprimeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Po poskytnutí zľavy nie je možné uplatniť si nároky z takto zľavneného tovaru, resp. časti alebo dielu.

Opakujúce sa vady
je kupujúci oprávnený požadovať aby predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpil od zmluvy, ak vadu síce možno odstrániť avšak táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z vád bráni riadnemu užívaniu veci.

V. Reklamácia tovaru
1. Kupujúci má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá
2. Vadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, bezodkladne po tom, čo mal možnosť si pozrieť tovar.
3. Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom, kupujúci je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
4. Ak kupujúci nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.
5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol (ďalej ako ,,protokol“), ktorý obsahuje najmä údaje, kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, popis vady a spôsob vybavenia.

VI. Záručná doba
1. Na všetky druhy tovaru poskytuje predávajúci záruku v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak pri konkrétnom tovare.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
3. Záruka sa nevzťahuje na:
- opotrebovanie tovaru bežným používaním,
- prípady, keď je tovar poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.
4. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej lehoty. Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
5. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

VII. Vylúčenie záruky tovaru
1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:
a, spôsobil kupujúci alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vyššou mocou (vis maior),
b, vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený,

c, zjavne mechanicky alebo inak zničeného alebo evidentne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná vada,
d, vznikli ako následok o svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,o iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami o nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí, o pri poškodení ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou.

VIII. Preberanie tovaru
1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal, bezodkladne po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru bezodkladne pri preberaní tovaru vyhotoví kupujúci spolu s dopravcom protokol o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.
2. Predávajúci upozorňuje na možnosť neakceptovania reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou a zapríčinené dopravcom. V tejto súvislosti je vždy dôležité požiadať o kontakt na prepravcu, z ktorého pošlú technika, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal zápis o poškodení zásielky.
3. Predávajúci upozorňuje na možnosť uznania reklamácie iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu tovaru.

IX. Postup pre uplatnenie reklamácie  1. Reklamácie je možné uplatniť poštou na adresu: Kragujevská 398, 01001 Žilina. Pre účely získania informácií o stave vybavovania Vašej reklamácie môžete použiť aj kontaktný e-mail: svetdeti@gmail.com
2. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom doručenia tovaru na reklamáciu spolu s úplnými prílohami, ktoré musí reklamácia obsahovať v zmysle bodu 3 tohto reklamačného poriadku.
3. Reklamácia musí obsahovať:
- názov reklamovaného tovaru,
- konkrétny popis závady,
- reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť,
- kópiu dokladov o nadobudnutí (dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad.),* záručný list ( u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí – stačí kópia),
- adresu, na ktorú zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail).
4. V prípade, ak kupujúci spolu s tovarom nepredloží doklady o nadobudnutí, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.
5. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky v lehote podľa bodu 4, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.
6. Ak kupujúci uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho primeraným spôsobom vyzve (písomne, telefonicky, faxom, e-mailom), aby tovar do siedmich ( 7 ) kalendárnych dní vyzdvihol na adrese: Kragujevská 398, 01001 Žilina. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar uschovaný za skladné vo výške 2 EUR za každý deň uloženia, najdlhšie však do šiestich ( 6 ) mesiacov odo dňa odoslania písomného upozornenia na vyzdvihnutie tovaru. Po uplynutí uvedenej 6 -mesačnej lehoty vznikne predávajúcemu právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním, a nadobudne k tovaru vlastnícke právo.
7. Po doručení úplnej reklamácie predávajúci vystaví potvrdenie o uplatnení reklamácie a jedno vyhotovenie doručí bezodkladne kupujúcemu. Na účely podľa tohto poriadku je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho. 
8. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu.
9. Ak ide o odstrániteľnú zrejmú vadu, predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.
10. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a vrátenie zaplatenej čiastky.
11. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.
12. Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil kupujúci svojim konaním alebo svojou nespoluprácou, resp. neposkytnutím súčinnosti.
13. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené prepravou a tieto vady nie sú predmetom reklamácie.

X. Záverečné ustanovenia
1. Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.
3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. septembra 2014.

White Tower, s.r.o.